Ιστορικό

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα στα οποία καλούνται να εκπροσωπηθούν. Στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών παρατάξεων, μαθητών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, αγροτικών οργανώσεων, τουρκοκυπριακών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και αρκετές άλλες οργανώσεις νεολαίας οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία. Ο σκοπός του ΣυΝΚ, είναι να προάγει το διάλογο και την συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων μελών του και παράλληλα να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Παράλληλα, μέσα από τη δράση του και την ανάπτυξη προγραμμάτων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, βασισμένης στην κατανόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών σε ολόκληρη την Κύπρο. Το ΣυΝΚ από την ίδρυση του, είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και παραγωγής πολιτικής για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας με τα άλλα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Mission & Vision

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός εταίρος του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την Νεολαία. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου προεδρεύει της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη νεολαία, ενώ συμμετέχει και στην Εθνική Επιτροπή Φυγοστρατίας, στην Εθνική Επιτροπή Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών κοκ. Επιπρόσθετα, επισύρεται η προσοχή σας στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας που έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 στην Λευκωσία στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, ενδυνάμωση και εκπροσώπηση της Νεολαίας της Κύπρου:

  • H προώθηση του διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στις ΜΚΟ Νεολαίας
  • H προσφορά ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για τις οργανώσεις μέλη του, για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και ανάπτυξη διαλόγου σε θέματα που αφορούν τους νέους.
  • H ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Συνείδησης στην νεολαία της Κύπρου
  • H ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και την ενεργό πολιτότητα
  • H προώθηση της αναγνώρισης των ΜΚΟ Νεολαίας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης από το ευρύτερο κοινό
  • H προώθηση της συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και η προώθηση πολιτικών για τη νεολαία στη βάση των ψηφισμάτων, αποφάσεων και εισηγήσεων του Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.