Πολιτική Προστασίας του Παιδιού

Δήλωση Πολιτικής

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) προωθεί έναν πολιτισμό που βασίζεται στον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την ισότητα, που διασφαλίζει την πρόσβαση και τη συμμετοχή, λαμβάνοντας υπόψη το βασικό δικαίωμα που έχουν όλοι να ακουστούν.

Για τους λόγους αυτούς, το ΣυΝΚ δεσμεύεται να εξαλείψει από τη δομή του όλα τα εμπόδια που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την πλήρη συμμετοχή και που μπορεί να βλάψουν ή να θίξουν τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια του καθενός, με ιδιαίτερη αναφορά στη διάκριση, τη σεξουαλική ή συναισθηματική παρενόχληση, την ταπείνωση, την προκατάληψη, τον διαχωρισμό, τα στερεότυπα ή τη βία.

Αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν νιώθουν πάντοτε ασφάλεια σε μέρη στα οποία θα έπρεπε. Κορίτσια, νεαρές γυναίκες, μη δυαδικά άτομα, άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, νεαρά άτομα με κινητικά προβλήματα και νεαρά άτομα από μειονότητες ή με ιστορικό περιθωριοποίησης συχνά εκτίθενται κατά τρόπο δυσανάλογο σε παρενόχληση, κακομεταχείριση και άλλες μορφές βίας ή βλάβης. Το ΣυΝΚ και οι δραστηριότητες που οργανώνει πρέπει να προσφέρουν πάντοτε την ευκαιρία για μια ουσιώδη συμμετοχή σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η παροχή ενός ασφαλούς χώρου είναι θεμελιώδης για την επιτυχία του ΣυΝΚ και όλων των δραστηριοτήτων του, και αναγνωρίζουμε πως για την υλοποίησή της είναι σημαντική η θέσπιση μιας ισχυρής Πολιτικής Προστασίας του Παιδιού. Είμαστε δεσμευμένοι στην κατοχύρωση των παιδιών και των νέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και τη διασφάλιση μιας ασφαλούς συμμετοχής στο έργο μας.

Σκοπο(καιστόχοι

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) είναι ένας εθελοντικός, μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε στο 1996 ως πλατφόρμα ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ΜΚΟ νεολαίας στην Κύπρο. Στόχος του είναι η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των νέων στην Κύπρο και η επικοινωνία τους με τους νέους της Ευρώπης και του κόσμου.

Το ΣυΝΚ αποτελείται από 61 μέλη οργανώσεις και δρα ως εκπρόσωπός τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το ΣυΝΚ στοχεύει στην ενίσχυση της φωνής των νέων της Κύπρου χτίζοντας γέφυρες διαλόγου μεταξύ των νέων και των κέντρων αποφάσεων. Το ΣυΝΚ είναι επίσης πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και προεδρεύει ως οργανισμός της Εθνικής Ομάδας Εργασίας της Κύπρου για τον Διάλογο με τη Νεολαία. Οι αξίες και οι στόχοι του ΣυΝΚ βασίζονται στον Συνταγματικό Χάρτη του ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν απευθείας συμβάσεις κυρίως με μέλη οργανώσεις, εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και εκπροσώπους εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και ευρωπαϊκά ή διεθνή ιδρύματα. Ενώ το ΣυΝΚ απευθύνεται και ασχολείται με νέους όλων των ηλικιών, η πλειοψηφία των ατόμων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή κατά τις δραστηριότητες αυτές είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

Πάντοτε, όμως, υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά ποτέ δεν αποκλείονται από την εκπροσώπηση των μελών οργανώσεων μας σε καταστατικές συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις. Τα παιδιά μπορούν να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΣυΝΚ με συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, είτε είναι σεμινάρια (διαδικτυακά ή μη), επιδείξεις ή φεστιβάλ. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή μαζί μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ευθύνη του ΣυΝΚ να αποτρέψει την παιδική κακομεταχείριση και να λάβει μέτρα προστασίας έναντι των προβληματισμών των διοργανωτών, του προσωπικού και των εθελοντών και άλλων συμμετεχόντων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας του Παιδιού καθοδηγεί τους διοργανωτές οποιασδήποτε δραστηριότητας που εμπλέκει παιδιά, και περιλαμβάνει μια δέσμη αρχών προς εφαρμογή. Αφού το έργο του ΣυΝΚ είναι εκ φύσεως διεθνές, το ΣυΝΚ δεσμεύεται περαιτέρω ότι θα ανατρέχει πάντα στην εθνική νομοθεσία και θα εφαρμόζει όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι:

 • Η κατοχύρωση κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά ή εμπλέκουν παιδιά, με σκοπό την προώθηση του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων τους και τη διαφύλαξη του καλύτερου συμφέροντός τους.
 • Η αποτροπή και μείωση του κινδύνου βλάβης που μπορεί να προκληθεί σε παιδιά ως αποτέλεσμα ενεργειών ή αμέλειας.
 • Η διασφάλιση ορθής πρακτικής κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η επεξήγηση των διαδικασιών χειρισμού περιστατικών όταν και εφόσον υπάρξουν.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι:

 • Η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ΣυΝΚ από τυχόν βλάβη
 • Η παροχή σε προσωπικό, εθελοντές και παιδιά με πρωταρχικές αρχές που προσφέρουν μια καθοδήγηση κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν παιδιά.

Ορισμοί

Παιδί: Παιδί ορίζεται ως το άτομο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ ετών.

Κατοχύρωση παιδιού: Η κατοχύρωση του παιδιού σημαίνει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό, οι εμπειρογνώμονες, τρίτα μέρη (συμβασιούχοι), οι λειτουργίες, τα έργα και τα προγράμματα δεν βλάπτουν τα παιδιά και προωθούν το καλύτερο συμφέρον τους. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν εκτίθενται στον κίνδυνο βλάβης και κακομεταχείρισης και πως οποιοιδήποτε προβληματισμοί για την ασφάλεια των παιδιών καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές. Η κατοχύρωση του παιδιού περιλαμβάνει και προληπτικές ενέργειες για μείωση του κινδύνου βλάβης, αλλά και ενέργειες ανταπόκρισης ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν περιστατικά αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο χειρισμό.

Κακομεταχείριση παιδιού: Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής, η κακομεταχείριση παιδιού περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη ή αμέλεια ατόμων, οργανισμών ή διαδικασιών, η οποία έμμεσα ή άμεσα βλάπτει τα παιδιά ή επιφέρει ζημιά στην προοπτική τους για ασφαλή και υγιή εξέλιξη. Η παιδική κακομεταχείριση μπορεί να είναι σωματικής, σεξουαλικής ή/και συναισθηματικής φύσεως.

Προβληματισμοί κατοχύρωσης: Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, πρόκειται για αίσθημα ή ανησυχία για το ότι ένα άτομο πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο βλάβης ή να έχει ήδη υποστεί βλάβη. Οι προβληματισμοί αυτοί μπορεί να αναφέρονται σε μεμονωμένη πράξη βλάβης και κακομεταχείρισης ή σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Ένα άτομο δύναται να καταγγείλει τέτοιους προβληματισμούς είτε επειδή έχει υποστεί ή επειδή φοβάται ότι θα υποστεί βλάβη σε προσωπικό επίπεδο, ή επειδή ήταν παρών και αντιλήφθηκε ότι άλλα άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο βλάβης ή υπόκεινται σε αυτήν.

Αρχές

Η πολιτική αυτή θα διέπεται και θα ρυθμίζεται από τις ακόλουθες αρχές:

Προστασία: Όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από οποιασδήποτε μορφής βλάβη και κακομεταχείριση.

Ευθύνη: Η κατοχύρωση είναι συλλογική και ατομική ευθύνη. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού πολιτισμού χωρίς διακρίσεις, και θα ακούσουμε προληπτικά, θα μάθουμε και θα ενεργήσουμε βάσει των προβληματισμών που έχουν εγερθεί.

Με κέντρο τους νέους και με την καθοδήγηση των νέων: Αγωνιζόμαστε ώστε όλες οι αποφάσεις και πράξεις που σχετίζονται με αυτήν την πολιτική καθοδηγούνται από τις φωνές και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και των νέων, σεβόμενοι τη γνώμη τους και το σώμα τους, καθώς και τις διαδικασίες που αναπτύσσονται για την προστασία τους.

Απουσία βλάβης: Δεσμευόμαστε ότι πάντοτε θα λαμβάνουμε προσεκτικά υπόψη, θα μειώνουμε και θα διαχειριζόμαστε κάθε κίνδυνο, για την πρόληψη οποιουδήποτε αρνητικού αντίκτυπου που προκαλείται από το έργο μας.

Καθήκον επιμέλειας: Δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντα με φροντίδα και καλοσύνη, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να διεξάγουμε το έργο μας με ασφάλεια και να μην κάνουμε ποτέ τίποτα ούτε να αμελούμε να κάνουμε κάτι που θα μπορούσε να βλάψει άλλους.

Απουσία διακρίσεων: Τα δικαιώματα του παιδιού εφαρμόζονται σε όλα τα παιδιά χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ανεξαιρέτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικότητας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, ανικανότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή άλλης κατάστασης του παιδιού ή του γονέα του ή του κηδεμόνα του.

Καλό συμφέρον του παιδιού: Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά, το καλό συμφέρον του παιδιού θα είναι πρωταρχικής σημασίας.

Οδηγίες συμπεριφοράς

Οι διοργανωτές εκδηλώσεων οι οποίες εμπλέκουν ή αφορούν παιδιά πρέπει πάντα να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και να δεσμεύονται να τις υλοποιούν σε όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς τους. Θα πρέπει ακόμα να ενημερώνουν άλλους συμμετέχοντες για τις οδηγίες αυτές και να διασφαλίζουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ότι τις ακολουθούν:

 • Συμμόρφωση με όλη τη σχετική νομοθεσία που αφορά την προστασία των παιδιών στη χώρα όπου πραγματοποιείται η δραστηριότητα
 • Ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους με τρόπο που να κατανοούν, η οποία να περιλαμβάνει το άτομο, την αρχή ή την υπηρεσία στην οποία μπορούν να αποταθούν για συμβουλή ή για καταγγελία σε περίπτωση προβλήματος.
 • Διατήρηση του κανόνα «των δύο ενηλίκων»: ποτέ να μην εργάζεται μόνος του ένας ενήλικας με ένα παιδί Αυτό περιλαμβάνει και τη διαδικτυακή επικοινωνία.
 • Αποφυγή επικοινωνίας των συμμετεχόντων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν η επικοινωνία είναι απολύτως απαραίτητη για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, να προτιμούνται οι ομαδικές συναντήσεις: ποτέ να μη γίνεται κατ’ ιδίαν επικοινωνία με παιδιά.
 • Να χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις οργανισμών για επικοινωνία με παιδιά και ποτέ οι προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Διατήρηση περιεχομένου και ύφος συζήτησης που να είναι κατάλληλα για την ηλικία τους και που να σχετίζονται αυστηρά με τις δραστηριότητες του ΣυΝΚ. Συνεπώς, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αναφορά σε προσωπικές πληροφορίες. • Διατήρηση και σεβασμός των κατάλληλων ορίων σε όλες τις μορφές επικοινωνίας.

Συμμετοχή παιδιών σε εκδηλώσεις

Όταν προσκαλούνται παιδιά να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση, πρέπει να δίνονται πλήρεις πληροφορίες, με εύκολη πρόσβαση, ευαισθησία στην ποικιλομορφία και κατάλληλες για την ηλικία τους, σχετικά με το δικαίωμά τους να εκφράσουν τις απόψεις τους ελεύθερα και η γνώμη τους να λαμβάνει την απαραίτητη βαρύτητα. Πρέπει να πληροφορούνται για το πώς θα γίνει η συμμετοχή τους, το εύρος της, τον σκοπό της και τον πιθανό της αντίκτυπο. Τα παιδιά ποτέ δεν θα πρέπει να εξαναγκαστούν να εκφράσουν απόψεις παρά τη θέλησή τους και πρέπει να ενημερώνονται ότι μπορούν να τερματίσουν οποιαδήποτε εμπλοκή τους ανά πάσα στιγμή.

Συγκεκριμένα,

 • Οι διοργανωτές της εκδήλωσης πρέπει να εξασφαλίζουν γραπτή συγκατάθεση του γονέα όταν ένα παιδί θα λάβει μέρος σε δραστηριότητα του ΣυΝΚ. Δείγμα γραπτής συγκατάθεσης γονέα επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική.
 • Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να διανυκτερεύουν μόνα σε δωμάτιο με ενήλικες. Πρέπει να μοιράζονται δωμάτιο είτε με άλλα παιδιά, ή με τον συνοδό γονέα/κηδεμόνα τους, ή μόνα τους.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την κατοχύρωσή τους. Τα παιδιά, συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν εκδόσεις με εύκολη πρόσβαση, κατάλληλη μορφή και γλώσσα, χωρίς αχρείαστη ορολογία.
 • Όταν το επιτρέπει ο χρόνος και η μορφή, να δημιουργούνται προληπτικά οι ευκαιρίες να ακουστούν οι ιδέες των παιδιών για το πώς να αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και να βελτιώνεται η συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα να σημειώνονται οι διάφορες ανάγκες ατόμων ή ομάδων με συγκεκριμένες ανάγκες, χαρακτηριστικά ή υπόβαθρα. Να θυμάστε ότι τα παιδιά πιθανόν να βιώνουν το ίδιο περιβάλλον με διαφορετικούς τρόπους.

Οι υπηρεσίες και τα τρίτα μέρη ( συμβασιούχοι) σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν παιδιά πρέπει να περιλαμβάνουν στους όρους τους ότι πληρούν ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις του εξωτερικού συνεργάτη σχετικά με την κατοχύρωση των παιδιών στην εκτέλεση της σύμβασης.

Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Όταν δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ή βίντεο με παιδιά που εμπλέκονται σε δραστηριότητες, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

 • Δήλωση συγκατάθεσης: Πάντα πρέπει να ζητείται άδεια από τα ίδια τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους πριν από τη λήψη φωτογραφιών. Κατά το μέγιστο δυνατό, οι διοργανωτές πρέπει να εξασφαλίζουν ρητή συγκατάθεση από το παιδί και τον κηδεμόνα του προτού να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε φωτογραφία ή βίντεο για διαφημιστικούς σκοπούς, συγκέντρωση χρημάτων, ευαισθητοποίηση ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο σκοπός πρέπει να εξηγείται ξεκάθαρα στο άτομο που δίνει τη συγκατάθεσή του.
 • Ιδιωτικότητα: Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καμία μορφή επικοινωνίας για γενικούς ή δημόσιους σκοπούς προσωπικές και απτές πληροφορίες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση της τοποθεσίας ενός παιδιού εντός μιας χώρας και να το θέσει σε κίνδυνο.
 • Προστασία ασφάλειας και προστασία δεδομένων: Πληροφορίες για τις ζωές των παιδιών και φωτογραφίες τους (μεταξύ αυτών και πληροφορίες καταχωρημένες σε υπολογιστή) πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή αρχεία. Η πρόσβαση σε αυτά πρέπει να είναι περιορισμένη σε αυτούς που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Προβολή: Οι φωτογραφίες των παιδιών πρέπει να προβάλλουν τα παιδιά μόνο με ευπρεπή τρόπο και με σεβασμό. Η φωτογραφία δεν μπορεί να ρεζιλεύει ή να εξευτελίζει ένα παιδί και πρέπει να προβάλλεται εντός ενός πλαισίου.

Κατά την εξασφάλιση συγκατάθεσης από παιδί για φωτογραφία ή μαγνητοσκόπηση, να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά κατανοούν:

 • Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες, οι ηχογραφήσεις ή τα βίντεο τους
 • Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθούν
 • Για πόσο χρονικό διάστημα θα βρίσκονται καταχωρημένες οι φωτογραφίες, οι ηχογραφήσεις ή τα βίντεο τους
 • Η συγκατάθεσή τους μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή και το ΣυΝΚ θα διαγράψει όλο το περιεχόμενο από τα συστήματά μας, τους διαύλους ετrικοινωνίας μας και δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά.
 • Ότι όταν οι φωτογραφίες δημοσιευτούν, δεν έχουμε την εξουσία να τις διαγράψουμε από εξωτερικούς ιστοτόπους
 • Ότι η παροχή των φωτογραφιών δεν αποτελεί προϋπόθεση της εμπλοκής τους στις δραστηριότητες ή τα προγράμματα του ΣυΝΚ

Ποτέ να μη γίνεται λήψη φωτογραφίας ή συνέντευξης από ένα παιδί μόνο του χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του.

Καταγγελία και Διαδικασίες

Για κάθε εκδήλωση, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μηχανισμός εμπιστευτικής καταγγελίας για προβληματισμούς, όπως:

 • Σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΣυΝΚ, ο υπεύθυνος προγραμματισμού, οι συμπρόεδροι ή ο εκπαιδευτής αποτελεί το σημείο επαφής, με την ευθύνη να παρέχει γενικές πληροφορίες για την αρχή αυτή και να ακολουθεί τις διαδικασίες της.
 • Οποιαδήποτε καταγγελία ή προβληματισμός μπορεί να απευθύνεται στο σημείο επαφής ή/και (ανώνυμα ή όχι) μέσω της αίτησης που υπάρχει διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://forms.gle/vukZ5r9QpVcaRPps5
 • Η πρώτη αντίδραση σε όλες τις καταγγελίες πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 24 ώρες μετά την ενημέρωση του σημείου επαφής ή την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Το σημείο επαφής, το προσωπικό που επιβλέπει την ηλεκτρονική αίτηση και οποιοδήποτε άλλο άτομο που εμπλέκεται στη διοργάνωση της εκδήλωσης στην οποία συμμετέχουν παιδιά υποχρεούνται να καταγγέλλουν αποιουσδήποτε προβληματισμούς τους στον Γενικό Διευθυντή του ΣυΝΚ και στο Άτομο Εμπιστοσύνης.
 • Το Άτομο Εμπιστοσύνης, το οποίο είναι εκπαιδευμένο από επαγγελματία υπηρεσιών υγείας για να ανταποκρίνεται σε προβληματισμούς, θα διερευνήσει την καταγγελία, ενώ ταυτόχρονα θα υιοθετεί μια προσέγγιση που να επικεντρώνεται στο θύμα και να ακολουθεί τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Τυχόν σοβαροί ισχυρισμοί πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, αν το Άτομο Εμπιστοσύνης πιστεύει ότι είναι ασφαλές και στο καλό συμφέρον του παιδιού, ή όταν το απαιτεί το εμπλεκόμενο παιδί ή ο κηδεμόνας/γονέας του, ή όταν αυτό απαιτεί η νομοθεσία.
 • Το σημείο επαφής δύναται να αποφασίσει να απομακρύνει από την εκδήλωση οποιοδήποτε άτομο έναντι του οποίου έγινε κάποιος ισχυρισμός. Εάν η καταγγελία υποβληθεί εναντίον μέλους του προσωπικού ή εθελοντή του ΣυΝΚ, ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος του ΣυΝΚ θα αποφανθούν εάν θα αποβληθεί ο φερόμενος δράστης για όσο διαρκεί η διερεύνηση και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την τελική έκβαση της διερεύνησης, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και την απόλυση.
 • Γενικά, το προσωπικό ή/και το σημείο επαφής πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν τα παιδιά στη συζήτηση και να προσπαθούν να αναζητούν συγκατάθεση πριν συμπεριλάβουν τους γονείς/κηδεμόνες σε οποιαδήποτε συζήτηση για προβληματισμούς. Εάν δεν συμβεί αυτό, το προσωπικό ή/και το σημείο επαφής πρέπει να ενημερώσουν ρητώς το παιδί προτού κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία στους κηδεμόνες/γονείς τους.
 • Το παιδί ή/και οι γονείς/κηδεμόνες τους πρέπει να είναι ενήμεροι για κάθε απόφαση που θα ληφθεί, ακόμα και για την πιθανότητα ένστασης έναντι της απόφασης αυτής.
 • Όλες οι καταγγελίες, οι μεταγενέστερες διαδικασίες και εκβάσεις πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μητρώο.

Πρόσληψη προσωπικού και σεμινάρια

Οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μειώνουν το ρίσκο εμπλοκής οποιουδήποτε ατόμου το οποίο είναι ακατάλληλο να εργαστεί με παιδιά. Αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Συστάσεις προηγούμενου εργοδότη από όλες τις θέσεις εργασίας κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια της πρόσληψης, που να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα του νέου υπαλλήλου να εργαστεί για έναν οργανισμό με επίκεντρο τους νέους αναφέροντας ρητώς για το κατά πόσον υπήρχαν οποιεσδήποτε καταγγελίες εναντίον του νέου υπαλλήλου.

Επιπρόσθετα, όλες οι θέσεις του προσωπικού θα περνούν από αξιολόγηση κινδύνου ώστε να οριστεί το επίπεδο επαφής με παιδιά και νέους. Για τις θέσεις στις οποίες εντοπίζεται κίνδυνος, θα διεξάγεται αυστηρός έλεγχος για όλες τις νέες προσλήψεις, ο οποίος θα απαιτεί:

 1. Λευκό ποινικό μητρώο
 • Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικό – Ο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος Ν. 91(1)/2014
 • Όλες οι συμβάσεις προσωπικού, εγκεκριμένων εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων πρέπει να περιλαμβάνουν απαίτηση συμμόρφωσης με τις πολιτικές προστασίας του ΣυΝΚ, παρέχοντας συνάμα και εκπαίδευση για την πολιτική αυτή στις διαδικασίες πρόσληψης των νέων υπαλλήλων. Σεμινάρια για ανανέωση της εκπαίδευσης θα παρέχονται ετησίως.

Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται όταν κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

Ημερομηνία: 24/04/2023

Κατεβάστε το έγγραφο Πολιτικής Προστασίας Ανηλίκων – Φόρμα Συγκατάθεσης Γονέα (ΕΛ)