Κριτήρια Οργανώσεων
Μελών ΣυΝΚ

Πλήρη μέλη

Πλήρη Μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νέων της Κύπρου που:

α) δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του ΣυΝΚ.

β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους 4 σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες.

γ) έχουν παγκύπρια δράση, με ελάχιστο αριθμό μελών 150 σε τρεις τουλάχιστον επαρχίες (για φοιτητικές οργανώσεις 3 σπουδαστικά κέντρα) και έχουν αποδεδειγμένη δράση, είναι αυτόνομες, διαθέτουν δικό τους καταστατικό ή κανόνες λειτουργίας και πρόγραμμα, και η πλειοψηφία των μελών τους (50% συν 1 άτομο) είναι νέοι μεταξύ 12-35 ετών.

δ) έχουν αποδεδειγμένη δράση(δραστηριότητες, εργαστήρια, διαλέξεις, εκστρατείες).

ε) έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή που προνοείται για τα πλήρη Μέλη.

στ) έχουν διατελέσει συνδεδεμένα μέλη για τουλάχιστον ένα χρόνο.

ζ) στην περίπτωση που λειτουργούν, ως ομάδα νέων, στα πλαίσια μεγαλύτερης οργάνωσης οφείλουν να έχουν ξεχωριστούς κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι θα κατοχυρώνουν την αυτονομία των αποφάσεων των νέων και να δίνουν την δυνατότητα στους νέους να επιλέγουν οι ίδιοι δημοκρατικά τους εκπροσώπους τους.

Συνδεδεμένα μέλη

Συνδεδεμένα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι τα Οργανωμένα Σύνολα νέων Παγκύπριου χαρακτήρα που:

α) πληρούν τα ίδια κριτήρια με τα πλήρη μέλη που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 1, πλην των παραγράφων (γ), (ε) και (στ) δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του ΣυΝΚ.

β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες.

γ) έχουν τουλάχιστον πενήντα μέλη

δ) έχουν καταβάλει την συνδρομή που προνοείται για τα Συνδεδεμένα μέλη.

ε) τα Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Πλήρη μέλη, σε ότι αφορά προγράμματα και δραστηριότητες του ΣυΝΚ.

Συνεργαζόμενα Μέλη

Συνεργαζόμενα Μέλη μπορούν να είναι οργανωμένα σύνολα που έχουν σχέση με τη νεολαία και το καθεστώς τους δεν εμπίπτει στα κριτήρια του πλήρους και συνδεδεμένου μέλους, νοουμένου ότι:

α) δέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του ΣυΝΚ.

β) ασπάζονται τις Αρχές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στη βάση Δημοκρατικών Αρχών, έχουν διοικητικά σώματα και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής τους, επιδιώκουν τους σκοπούς και στόχους τους με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό τους δεν περιέχει μη δημοκρατικές πρόνοιες

Αιτήσεις
Ένταξης