Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Σώμα του ΣυΝΚ και συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά τον χρόνο στην οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των Οργανώσεων μελών του ΣυΝΚ. Αποτελείται από τα μέλη του ΣυΝΚ
Μόνο τα πλήρη μέλη που έχουν διευθετήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ασχολείται με θέματα ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνει Απολογισμό Δράσης και Οικονομικό Απολογισμό, συζητά για θέματα νεολαίας, θέτει τα γενικά πλαίσια κατεύθυνσης του Συμβούλιου, συζητά θέματα σχετικά με την παρουσία και συμμετοχή του Συμβουλίου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και μπορεί να καταλήξει σε αποφάσεις και ψηφίσματα.
Εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του ΣυΝΚ, η οποία αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να προωθήσει τις θέσεις του ΣυΝΚ, να εκπροσωπήσει το ΣυΝΚ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και γενικά φέρει την ευθύνη λειτουργίας και διεκπεραίωσης των εργασιών του ΣυΝΚ. Είναι 9μελές και έχει διετή θητεία.
Εκπροσωπεί το Συμβούλιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Διεκπεραιώνει όσα προνοεί το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις των ευρύτερων οργάνων του και ανάλογα με το θέμα ή το πρόγραμμα σε συνεργασία με θεματικές επιτροπές ή ανάλογα με τα αντίστοιχα Πλήρη μέλη του Συμβουλίου

Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Είναι τριμελής και έχει διετή θητεία
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να διεξάγει εσωτερικό έλεγχο στα οικονομικά του ΣυΝΚ, να ελέγχει τις οικονομικές συμφωνίες του ΣυΝΚ και να ετοιμάζει έκθεση στην ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς του ΣυΝΚ. Επίσης δρα με συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΝΚ, οργανώσεις μέλη και την Γενική Συνέλευση σχετικά με την κατανομή των υφιστάμενων πόρων σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασίας του ΣυΝΚ, αλλά επίσης και ως προς τον εντοπισμό νέων πόρων.

Συμβουλευτικό Όργανο για Αιτήσεις Ένταξης

Είναι τριμελής και έχει διετή θητεία
Το Συμβουλευτικό Όργανο για τις αιτήσεις ένταξης εξετάζει τις ολοκληρωμένες αιτήσεις των προτεινόμενων μελών και απευθύνει αιτιολογημένη έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με αυτές. Επιπλέον, υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με την διαφοροποίηση του καθεστώς των μελών του ΣυΝΚ ως Πλήρη, Συνδεδεμένου ή Συνεργαζόμενα. Το Συμβουλευτικό Όργανο για τις αιτήσεις ένταξης εξετάζει το κατά πόσο οι υφιστάμενες Οργανώσεις – μέλη (Πλήρη Συνδεδεμένα και Συνεργαζόμενα) εξακολουθούν να τηρούν τα κριτήρια μέλους του ΣυΝΚ και απευθύνει αιτιολογημένη έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με αυτές.