Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2023Νοέμβριος 2023

Αριθμός έργου: 2022-3-CY02-KA154-YOU-000100466

Περιγραφή έργου:

Η ιδέα του έργου είναι να βασιστεί στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και τις διαβουλεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία με θέμα συμμετοχή των νέων.

Η κύρια δραστηριότητα του έργου ήταν η διοργάνωση ενός 3ήμερου συνέδριου, μεταξύ 16-18  Ιουνίου 2023 στον Αγρό, στο πλαίσιο του οποίου τέθηκαν ζητήματα ενεργού συμμετοχής της νεολαίας στους δημοκρατικούς θεσμούς καθώς και θα συζητηθούν οι επερχόμενες εκλογές της ΕΕ τον Ιούνιο του 2024. Στόχος του συνεδρίου ήταν μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής,  να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή τόσο της Κύπρου όσο και της ΕΕ, όπως επίσης και να τους δόθηκε το έδαφος για να συζητήσουν τις επερχόμενες Ευρωεκλογές που θα λάβουν χώρα τον Ioύνιο του 2024. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν  οι ανάγκες και οι απόψεις της νεολαίας του τόπου μας μετά και από συζήτηση των πορισμάτων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας καθώς και των αποτελεσμάτων του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα όσον αφορά στη συμμετοχή της νεολαίας στα κοινά, τις δημοκρατικές αξίες, τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και τις εκλογικές διαδικασίες. Το κύριο αποτέλεσμα του συνεδρίου ήταν να αναπτυχθεί ένα έγγραφο πολιτικής με προτάσεις και συστάσεις που θα ενδυναμώσουν τους νέους να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή και την εκπροσώπησή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το έργο συντονίζεται και υλοποιείται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τη πρόταση Πολιτικής.