Διάρκεια Προγράμματος: Ιούλιος 2023Ιανουάριος 2024

Αριθμός έργου: 2023-1-CY02-KA154-YOU-0001449708

Περιγραφή έργου:

Το έργο σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, τα αποτελέσματα του 9ου κύκλου του Διαλόγου για τη Νεολαία της ΕΕ και τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας για να στρέψει την εστίαση στην ανάγκη να εξοπλιστούν οι νέοι με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι κοινωνικά δίκαιες και δίκαιες. Επιπλέον, το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και στοχεύει στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» συμβάλλοντας στη βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση μιας νοοτροπίας βελτίωση και αναβάθμισης δεξιοτήτων για να βοηθηθούν οι νέοι να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην επίτευξη δύο στόχων:

  1. Ο πρώτος στόχος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας, μέσω βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών, που θα τους επιτρέψουν να γίνουν αρχιτέκτονες της ζωής τους, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ενισχύσουν την κοινωνικοοικονομική τους ανθεκτικότητα ως προϋπόθεση για ουσιαστική δέσμευση και κοινωνική, δημοκρατική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή.
  2. Ο δεύτερος στόχος του έργου είναι να φέρει κοντά τους νέους, τους φορείς λήψης πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων για να συμβάλουν στον διάλογο της ΕΕ για τη νεολαία. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους να συμμετάσχουν σε διαλόγους και συζητήσεις, να τους δοθεί η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους και να μπορέσουν να διατυπώσουν θέσεις, προτάσεις και συστάσεις στους τομείς της απασχολησιμότητας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης και πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν τέτοιες πολιτικές για τη νεολαία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα μετατραπούν σε έγγραφο πολιτικής από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων.

Οι προαναφερθέντες στόχοι θα επιτευχθούν μέσω οκτώ εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών για να παράσχουν στους συμμετέχοντες πολύτιμες δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας και ένα τελευταίο τριήμερο συνέδριο.

Το έργο συντονίζεται και υλοποιείται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.