Διάρκεια Προγράμματος: Μάιος 2021 – Μάιος 2023

Αριθμός έργου: 624643-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA3-EU-YTH-TOG

Περιγραφή έργου:

Ο κύριος στόχος του έργου ”SMART-Y: Youth Together for Green and Sustainable European Smart Villas” ήταν η δημιουργία, ανάπτυξη και σταθεροποίηση ενός δικτύου ομοϊδεατών οργανώσεων νεολαίας από όλη την Ευρώπη, με την  φιλοδοξία να κινητοποιήσουν, να διασυνδέσουν και να ενδυναμώσουν τους ευάλωτους νέους για να οικοδομήσουν μια κοινωνία όπου όλοι οι νέοι (ηλικίας 18-30 ετών), ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, θα γίνουν περιβαλλοντικά δραστήριοι, ενημερωμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού Στόχου Νεολαίας 10: Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη, προτείνοντας τις δικές τους λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα αλλά και να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο για αυτές τις ιδέες.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου ήταν τα ακόλουθα:

 • Μία Εργαλειοθήκη για Εκπαιδευτές, που συγκεντρώνει τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό για την υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων, των εικονικών hackathons και των εργαστηρίων ανάπτυξης ιδεών και πρωτοτύπων.
 • Μία Σύνοψη Πρωτοτύπων Ιδεών, που περιέχει τις επιχειρηματικές προτάσεις και ιδέες των νέων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων μαθησιακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο έργο (π.χ. βιωματικά εργαστήρια, εικονικό hackathon, κ.λπ.).
 • Ένας Οδικός Χάρτης Πολιτικής, διαθέσιμος τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, ο οποίος περιέχει γενικές συστάσεις σε επίπεδο ΕΕ καθώς και ειδικές συστάσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες χώρες.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει εννέα εταίρους από εννέα διαφορετικές χώρες, ως εξής:

Συντονιστής:

Active Women Association (AWA) – Πολωνία

Εταίροι:

 1. Centro italiano per l’apprendimento Permanente (CIAPE) – Ιταλία
 2. STEP Inštitut, zavod za psihologijo dela in podjetništvo (STEP) – Σλοβενία
 3. Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci (AELV) – Ισπανία
 4. Asociatia GEYC – Romania United Societies of Balkans (USB) – Ελλάδα
 5. Innovative Education Centre (IEC) – Αυστρία
 6. Youthfully Yours – Σλοβακία
 7. Volda University College (VUC) – Νορβηγία
 8. Cyprus Youth Council (CYC) – Κύπρος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμες στον ισότοπο του έργου: https://smart-y.eu/home/