Διάρκεια Προγράμματος: Σεπτέμβριος  2021 – Απρίλιος 2023

Αριθμός έργου: 2020-1-LU01-KA205-063213

Περιγραφή έργου:

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να εκπαιδεύσει νέους σε όλη την Ευρώπη ώστε να γίνουν πρεσβευτές για το δικαίωμα των νέων στην ενημέρωση, να μπορούν να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις σε τοπικό επίπεδο με τους συνομηλίκους τους και να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες σε διάφορους τομείς που θα τους βοηθήσουν να επηρεάσουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το έργο αναγνώρισε τις δυνατότητες των νέων ως βασικών πολλαπλασιαστών και ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό, την παροχή και τη διάδοση των υπηρεσιών πληροφόρησης για τη νεολαία. Η μέθοδος της εκπαίδευσης από nβασίζεται στην πεποίθηση ότι οι νέοι μεταδίδουν ένα μήνυμα στους συνομηλίκους τους που είναι συχνά πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό από ό,τι όταν παραδίδεται από αυθεντίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πληροφόρηση από νέο-σε-νέο είναι μια πολύ πολύτιμη μέθοδος για την αύξηση της εμβέλιας, της συνάφειας και της ποιότητας των υπηρεσιών πληροφόρησης για την νεολαία.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου και τα πνευματικά παραδοτέα αποτελούνταν από:

 • Τη συνδημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου Youth InfoPEERs, όπου οι νέοι θα γίνουν εκπαιδευτές συνομηλίκων τους στον τομέα πληροφόρησης των νέων και θα μάθουν για τη σημασία των δραστηριοτήτων από νέο-σε-νέο σε επίπεδο βάσης για να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι νέοι γνωρίζουν και κάνουν χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής  για την νεολαία.
 • Τη συνδημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εγχειριδίου INFObassadors, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις διαδικασίες υπεράσπισης και λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Δημιουργία και παραγωγή του iAdvocate Online MOOC για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης διαδικτυακής εκστρατείας υπεράσπισης που έχει σχεδιαστεί από νέους που απευθύνεται σε νέους.
 • Δημιουργία και υλοποίηση μιας από κοινού διαδικτυακής καμπάνιας, το θέμα της οποίας αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά ήταν στενά συνδεδεμένο με τον στόχο νεολαίας ‘’4:Πληροφορίες και Εποικοδομητικός Διάλογος’’ και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Διοργάνωση σεμιναρίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα απευθύνεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τη σημασία της πρόσβασης σε αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες όπου οι νέοι πολλαπλασιαστές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν  απευθείας μαζί με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων από τους πολλαπλασιαστές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ως μέρος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Οι νέοι έμαθαν δοκιμάζοντας: τους ανατέθηκε μια εργασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και την πραγματοποίησαν οι ίδιοι μετά το τέλος της εκπαίδευσης.

The main expected result was to enhance youth participation and raise awareness about the importance of young people’s right to information by creating resources that are made for and with young people. It aimed to ‘upskill’ young people, giving them experience in the governance of organizations and the opportunity to have a real impact on decision-making processes. It also aimed to think of ways to involve young people in a more sustainable way by giving them ownership of projects and campaigns and valuable life experiences.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει δώδεκα εταίρους από έντεκα διαφορετικές χώρες, ως εξής:

Συντονιστής:

European Youth Information and Counselling Agency (Λουξεμβούργο)

Εταίροι:

 1. Youth Work Ireland (Ιρλανδία)
 2. Aġenzija Żgħażagħ (Μάλτα)
 3. Cyprus Youth Council (Κύπρος)
 4. Mladiinfo (Βόρεια Μακεδονία)
 5. Catalan Youth Agency (Ισπανία)
 6. MISSS (Σλοβενία)
 7. LOGO (Αυστρία)
 8. Zajednica (Κροατία)
 9. Youth Council of Valencia (Ισπανία)
 10. Creativitas (Λιθουανία)
 11. European Peer Training Organisation EPTO (Βέλγιο)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμες στον ισότοπο του έργου: https://www.eryica.org/project/yinfopeers

Το πλήρες Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Youth InfoPEERs είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.eryica.org/training/infopeers Το πλήρες Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο INFObassadors είναι διαθέσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.eryica.org/training/infobassadors