Διάρκεια Προγράμματος: Aύγουστος 2022 -Απρίλιος 2023

Αριθμός έργου: 2022-1-CY02-KA154-YOU-000070894

Περιγραφή έργου:

Η κύρια εστίαση και δράση του έργου ήταν η οργάνωση μιας τετραήμερης κινητικότητας στην Κύπρο μεταξύ 21-24 Οκτωβρίου 2022, όπου 30 νέοι, που εκπροσωπούν δέκα διαφορετικά Εθνικά Συμβούλια Νέων από δέκα διαφορετικές χώρες της Νότιας Ευρώπης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την ψηφιακή συμμετοχή των νέων και την ηλεκτρονική δημοκρατία, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και γνώσεων για το θέμα. Επίσης να συνομιλήσουν με φορείς χάραξης πολιτικής, τόσο από την Κύπρο όσο και από την ΕΕ, σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία, την ηλεκτρονική δημοκρατία και πώς ο τεχνολογικός κόσμος θα μπορούσε να φέρει λύσεις σε ήδη υπάρχοντα και προβλήματα που επικρατούν, όπως το μεγάλο χάσμα των νέων ψηφοφόρων που συμμετέχουν στις εκλογές όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις ευρωεκλογές. Το συνέδριο βασίστηκε επίσης στους στόχους 3 και 10 για τη νεολαία, δηλαδή τις «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς» και τη «Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη», που αποτελέσαν τις προτεραιότητες του 9ου κύκλου του Ευρωπαικού Διαλόγου  με τη Νεολαία. Το συνέδριο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μια Συλλογής Καλών Πρακτικών και την Παραγωγή Συστάσεων Πολιτικής εκ μέρους των δέκα Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας που συμμετέχουν στο συνέδριο, εστιάζοντας στην ψηφιακή συμμετοχή των νέων μαζί με τους Στόχους Νεολαίας 3 & 10.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα παρακάτω:

1. Μια Συλλογή Καλών Πρακτικών για την ηλεκτρονική δημοκρατία

2. Συστάσεις Πολιτικής για την ηλεκτρονική δημοκρατία

Η Κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει δέκα εταίρους από δέκα διαφορετικές χώρες, ως ακολούθως:

Συντονιστής

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Κύπρος)

Εταίροι

  • Nacionalen Mladinski Sovet na Makedonija (Βόρεια Μακεδονία)
  • National Youth Forum Bulgaria (Βουλγαρία)
  • Conselho Nacional de Juventude (Πορτογαλία)
  • Mladinski Svet Slovenije (Σλοβενία)
  • Kunsill Nazzjonali Taz-Zghazagh (Μάλτα)
  • Consejo de la Juventud de Espana (Ισπανία)
  • National Youth Council Association (Ελλάδα)
  • Consiliul Tineretului din Romania (Ρουμανία)
  • Comite pour les Relations Nationales et Internationale s des Associations de Jeunesse et d Education Populaire Cnajep Association (Γαλλία)