Ομάδα Πρωτοβουλίας Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων 
                                 

5 Δεκεμβρίου  2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως  Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, με αφορμή την  πρόταση του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για τις τροποποιήσεις 
του  περί Σωματείων  και Ιδρυμάτων  και άλλα συναφή θέματα Νόμο 104(I)/2017 επισημαίνουμε τη ανάγκη για 
τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης εκ  μέρους του  Υπουργείου  με όλους  τους  εμπλεκομένους  φορείς  
όπως αυτό ορίζεται στον  «Οδηγό Διαβούλευσης» του  Υπουργείου  Οικονομικών. Το Υπουργείο ενημέρωσε 
στις  22.11.2023,  σε  ένα  πολύ   περιορισμένο  αριθμό  φορέων,  μεταξύ   αυτών   και  μέλος  της  Ομάδας 
Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, ένα μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων  του  Νόμου, δίνοντας περιθώριο ενός μηνός για 
σχόλια.

Ως  Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, ζητούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών  όπως, διεξάγει ουσιαστικό και επί 
της ουσίας διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, δημοσιεύοντας 
όλα τα σχετικά έγγραφα (νομοσχέδιο, λεπτομερής αιτιολόγηση τροποποιήσεων) στην  νέα πλατφόρμα  ηδιαβούλευση. Επιπρόσθετα, ζητάμε από το Υπουργείο όπως δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη δημόσια  

διαβούλευση,  εφόσον   δεν   έχουν   ενημερωθεί  ΌΛΟΙ  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς  αλλά  και  επειδή  η  δημόσια 
διαβούλευση εκ  της φύσεως της απαιτεί χρόνο.

Η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού  διαλόγου/διαβούλευσης για την  τροποποίηση της νομοθεσίας είναι επιτακτική.

Αναμένουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών  όπως εισακούσει τα αιτήματα μας και δράσει σύμφωνα με τις 
αρχές που  διέπουν  τη διαβούλευση. Ένας δομημένος διάλογος και μια δημόσια συζήτηση για το νομοσχέδιο 
θα λειτουργήσει καταλυτικά στην  κατανόηση των  εισηγήσεων  ,στην  ανταλλαγή απόψεων  και εισηγήσεων,έτσι ώστε το νομοσχέδιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων  και Εσωτερικών  για συνεργασία. 

Μπορείτε να βρείτε τις προτεινμενες τροποποιήσεις στον  εξής σύνδεσμο ( https://tinyurl.com/zj9wp2sk)  της   οργανισμών.Ως  Ομάδα Πρωτοβουλίας όΜΚΟ παραμένουμε στη διάθεση του  Υπουργείου  οργάνωσης μέλους μας Civil Society  Advocates. Καλούμε, όσες οργανώσεις  συμφωνούν με το  αίτημα  
μας για  καλύτερη  διαβούλευση να  επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι τη  Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023, 
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στο  [email protected]  για   να   συνυπογράψουν   

σχετική  επιστολή  που θα  αποστείλουμε στο  Υπουργείο  Εσωτερικών. Η συνεργασία όλων  μας είναι 
σημαντική, εάν  θέλουμε να εκφράσουμε αποτελεσματικά τις απόψεις μας γι’ αυτό το σημαντικό θέμα που  
αφορά τη δημοκρατική λειτουργία των  θεσμών και του  κράτους μας. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ είναι 
επίσης στη διάθεση όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων  για συζήτηση των  προτεινόμενων  τροποποιήσεων.   

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ είναι μια άτυπη ομάδα ΜΚΟ που  στόχο έχει τη δημιουργία γέφυρας διαλόγου 
με το κράτος και άλλους αρμόδιους φορείς για θέματα που  αφορούν  στο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ. Η 
ομάδα διαχείρισης της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αποτελείται από τις ακόλουθες οργανώσεις: Civil Society 
Advocates,  ένα  εμείς,  Κέντρο  Στήριξης  ΜΚΟ,  Κυπριακός  Σύνδεσμος  Οικογενειακού   Προγραμματισμού  
(ΚΣΟΠ),– Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών  Παθήσεων  ‘Μοναδικά Χαμόγελα, Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου.