🇪🇺Στο πλαίσιο των Νοτίων Συμβουλίων Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Χριστίνα Γιαννάπη παρευρέθηκε στη Γενική Συνέλευση και στην 🎉40η επέτειο του Ισπανικού Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας 🇪🇸

💪Τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας συγκεντρώνουν διάφορες οργανώσεις νεολαίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις εκπροσωπούν στους φορείς λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι συμμετέχουν στην πολιτική και οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο στη ζωή τους.

👏Consejo Juventud España – CJE 

#UnitedTogether#ForYouthRights#YouthForum#YFJ#CyprusYouthCouncil