Παναγιώτης Αριστείδης

Λειτουργός Επικοινωνίας
“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” – Margaret Mead
FOLLOW ME