Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

 • Φεβρουάριος 22, 2022
940 788 Cyprus Youth Council

Προκήρυξη θέσης «Λειτουργού Προγραμμάτων»

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) προκηρύσσει μια (1) θέση «Λειτουργού Προγραμμάτων» πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της γενικότερης δράσης του Συ.Ν.Κ., συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

 

Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εδρεύει στο γραφείο του Συ.Ν.Κ. στη Λευκωσία και θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση των δράσεων/δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, καθώς και για άλλα προγράμματα και δράσεις του Συ.Ν.Κ.. Ο/Η Λειτουργός Προγραμμάτων θα είναι άμεσα υπόλογος/η προς τον/την Εκτελεστικό/η Γραμματέα του Συ.Ν.Κ. αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται και εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. εθελοντικά.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Συ.Ν.Κ. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο. Ενεργεί ως το συντονιστικό τους σώμα με το κράτος και ως ο εκπρόσωπός τους στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

Το Συ.Ν.Κ. έχει ως μέλη του την πλειοψηφία των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών οργανώσεων, εργατικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αγροτικών οργανώσεων, Τουρκοκυπριακών οργανώσεων, εθνικών μειονοτήτων, και πολλών άλλων οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και ζητημάτων που αφορούν γενικά τα δικαιώματα των νέων.

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, που αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου, πιο περιεκτικού και ψηφιακού. Αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης της φωνής της νεολαίας της Κύπρου και όλης της Ευρώπης, μέσω καινοτόμων και έξυπνων δράσεων! #EuropeanYearOfYouth

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του Συ.Ν.Κ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.
 2. Σε συνεργασία με την Γραμματεία του Συ.Ν.Κ. (Λειτουργός Προγραμμάτων και Εκτελεστικό/ή Γραμματέα) σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται προγράμματα νεολαίας (Erasmus+, άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και δράσεις, ή προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου) για το Συ.Ν.Κ..
 3. Εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό που σχετίζονται με τα προγράμματα που διαχειρίζεται ή/και άλλα (διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό είναι συνεπώς προαπαιτούμενη)
 4. Διοργανώνει, διεξάγει και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας ή/και άλλων προγραμμάτων του Συ.Ν.Κ., όπου κριθεί αναγκαίο.
 5. Ταξιδεύει συχνά σε αστικές και αγροτικές περιοχές ολόκληρης της Κύπρου για υλοποίηση των δράσεων του Συ.Ν.Κ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας ή/και άλλων προγραμμάτων του Συ.Ν.Κ. .
 6. Παρακολουθεί, αναφέρει, ενημερώνει και είναι σε θέση να παρουσιάσει τις τάσεις της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο και την ΕΕ σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Συ.Ν.Κ., Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας κ.ο.κ.).
 7. Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των φορέων που λαμβάνουν μέρος στις δράσεις ή/και στα προγράμματα του Συ.Ν.Κ. σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.ο.κ.).
 8. Συμβάλλει στην οργάνωση των δραστηριοτήτων (δια ζώσης και διαδικτυακά) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας ή/και άλλων προγραμμάτων.
 9. Διεξάγει έρευνα και σχέδια εκθέσεων για το Συ.Ν.Κ..
 10. Δημοσιεύει σχετικά κείμενα και πληροφόρηση  αναφορικά με τις δράσεις και τα προγράμματα του Συ.Ν.Κ.
 11. Συντάσσει ενημερωτικά δελτία/άρθρα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.
 12. Διεκπεραιώνει τυχόν άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της και αφορούν το Συ.Ν.Κ..

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος (σύμφωνα με το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε οποιοδήποτε πεδίο. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σε πεδίο σχετικό ή αντίστοιχο των Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος (σύμφωνα με το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε σχετικό τομέα σπουδών, που αποκτάται μετά από τουλάχιστον ένα έτος σπουδών, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Πολύ καλή έως άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό  θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών της Ε.Ε. ή/και της Τουρκικής – γραπτή και προφορική – θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Εξαιρετική γνώση των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (MS Office).
 • Ένας χρόνος εμπειρίας στη συγγραφή ή/και διαχείριση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αποτελεί κύρια προϋπόθεση. Η πρόσθετη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.  εμπειρία σε οργανώσεις νεολαίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Διαθεσιμότητα για εκπροσώπηση του Σ.υ.Ν.Κ. σε δια ζώσης συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων και να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση χρόνου.
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο. Διευκρινίζεται ότι οι ώρες εργασίας συνολικά δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο όριο, όπως προνοείται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κανονισμούς της Ε.Ε.

 

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Το συμβόλαιο θα είναι πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμα ένα ή δύο χρόνια).
 • Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ακαθάριστες απολαβές για τη θέση «Λειτουργός Προγραμμάτων» κυμαίνονται μεταξύ €17,500 – €18,200.
 • Ετήσια άδεια μετ’ απολαβών ανέρχεται στις 21 ημέρες.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα πιο κάτω :

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (motivation letter)
 3. Αντίγραφο των πιστοποιητικών/αποδεικτικών για τα προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vacancies@cyc.org.cy όχι αργότερα από τις 11 Μαρτίου 2022 (23:59-τοπική ώρα Κύπρου), και θέμα του email «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)».

 

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν θα λάβουν οποιοδήποτε μήνυμα από το Σ.υ.Ν.Κ. μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, θα πρέπει να θεωρήσουν πως η αίτησή τους δεν ήταν επιτυχής.

 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας,  θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τηρώντας τα ισχύοντα διατάγματα και πρωτόκολλα της πολιτείας σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού.

 

Το άτομο που θα επιλεγεί για τη θέση Λειτουργού Προγραμμάτων, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου .

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κανένας/καμία υποψήφιος/α για τη θέση δεν θα τύχει διαφορετικής λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες όπως αποφύγουν οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία, εκτός και αν αφορά διευκρινίσεις για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, οι οποίες είναι προτιμότερο να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cyc.org.cy με κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο president@cyc.org.cy.