Πρόσκληση Για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής Στην Ομάδα Εκπαιδευτών Του Συ.Ν.Κ.

 • Ιούλιος 18, 2022
1024 1024 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για μέλη της Ομάδας Εκπαιδευτών/τριών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης/Μάθησης (Μ.Τ.Ε./Μ.Τ.Μ). Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εδώ μέχρι την Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022. Μετά την εξέταση των αιτήσεων, πιθανόν οι υποψήφιοι/ες να κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του Συ.Ν.Κ. αποτελείται από εκπαιδευτές/τριες νεολαίας/εργασίας με και για την νεολαία (Youth trainers/Youth work trainers) οι οποίοι/ες προέρχονται κυρίως από οργανώσεις-μέλη του Συ.Ν.Κ., χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων η συμμετοχή άλλων έμπειρων εκπαιδευτών/τριών.

Η Ομάδα είναι καταρτισμένη έτσι ώστε να θέτει σε εφαρμογή δραστηριότητες και δράσεις Μη Τυπικής Εκπαίδευσης/Μάθησης (Μ.Τ.Ε./Μ.Τ.Μ.), που αξιοποιείται στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας (Μ.Κ.Ο.Ν.). Οι εκπαιδευτές/τριες ασχολούνται με θέματα όπως:
η κοινωνική ενσωμάτωση, η ενεργός πολιτότητα, η διαφορετικότητα, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός, η παγκόσμια εκπαίδευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηγεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, η διαπολιτισμικότητα, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, η ενδυνάμωση των νέων, η συμμετοχή των νέων, τα δικαιώματα των νέων, η ανεργία, η πολιτική για την νεολαία και οτιδήποτε άλλο αφορά τη νεολαία.

 

 1. Τι κάνει η Ομάδα Εκπαιδευτών/τριών:
 • Διοργανώνει εκπαιδεύσεις σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία.
 • Συντονίζει/διευκολύνει (facilitates) δράσεις, σεμινάρια και συνέδρια για νέους/ες.
 • Προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα νεολαίας, βάσει της εμπειρογνωμοσύνης των μελών της.
 • Στηρίζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών για την Mη Τυπική Εκπαίδευση/Μάθηση (Μ.Τ.Ε./Μ.Τ.Μ.) των νέων στην Κύπρο.
 • Συμβάλλει στην προώθηση και αναγνώριση της Mη Tυπικής Eκπαίδευσης/Mάθησης (Μ.Τ.Ε./Μ.Τ.Μ.) στην Κύπρο.

 

 1. Ο/η ιδανικός/ή εκπαιδευτής/τρια έχει τα πιο κάτω προσόντα:
 • Έχει αποδεδειγμένη ενεργή δράση στην εργασία με και για τη νεολαία (Youth work) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
 • Έχει διοργανώσει/συντονίσει ή/και έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκπαιδευτική ομάδα σε τουλάχιστον μία (1) δράση για νέους/ες.
 • Έχει εμπειρία σε μεθόδους Μη Τυπικής Εκπαίδευσης/Μάθησης (Μ.Τ.Ε./Μ.Τ.Μ.).
 • Έχει γνώση των κύριων πολιτικών για τη νεολαία, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχει διάθεση να στηρίξει το Συ.Ν.Κ. και τις οργανώσεις-μέλη του στις εκπαιδευτικές του/τις δραστηριότητες.
 • Διακατέχεται από πνεύμα εθελοντισμού και προσφοράς και συνεπώς, είναι διατεθειμένος/η να προσφέρει, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ περιορισμένοι ή/και ανύπαρκτοι πόροι.
 • Η προηγούμενη συμμετοχή του/της σε εκπαίδευση για εκπαιδευτές/τριες νεολαίας από αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. SALTO-YOUTH Training & Co-operation Resource Centre, Council of Europe Youth Department, European Youth Forum, Διεθνείς M.K.O. Νεολαίας), θα θεωρείται επιπλέον προσόν.
 1. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα εξής :
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV).
 • Οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη θέση (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό συμμετοχής, πορτοφόλιο δράσεων).
 • Εάν υπάρχει, μια συστατική επιστολή από μια οργάνωση νεολαίας όπου είστε μέλος. Η σύσταση θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τη σφραγίδα της οργάνωσης.

 

Για απορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ αποταθείτε:

Χριστίνα Γιανναπή,

Εκτελεστική Γραμματέας Συ.Ν.Κ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:. 22878316/99081053,

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:info@cyc.org.cy