Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Προγραμμάτων για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ορισμένου χρόνου)

  • Σεπτέμβριος 2, 2019
800 800 Cyprus Youth Council

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Προγραμμάτων για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), για άμεση πρόσληψη.

Προθεσμία λήψης αιτήσεων: Τετάρτη 11/09/2019,  23:59 (GMT+3)

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) προκηρύσσει μια (1) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της γενικότερης δράσης του Συ.Ν.Κ., συμπεριλαμβανομένου των εργασιών του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους (πρώην Διαρθρωμένος Διάλογος) με τους νέους και τις οργανώσεις τους.

Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εδρεύει στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. στη Λευκωσία και θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό και εφαρμογή του «Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης της Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους», καθώς και για άλλα προγράμματα και δράσεις του Συ.Ν.Κ. Ο Λειτουργός Προγραμμάτων θα εργάζεται για το Συ.Ν.Κ και θα συνεργάζεται στενά με την Εθνική Ομάδα Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους, καθώς και με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.). Ο Λειτουργός Προγραμμάτων θα είναι άμεσα υπόλογος προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Συ.Ν.Κ. αλλά και την Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία εκλέγεται και εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. εθελοντικά.

Το Συ.Ν.Κ. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο. Ενεργεί ως το συντονιστικό τους σώμα με το κράτος και ως εκπρόσωπος τους στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

Το Συ.Ν.Κ. έχει ως μέλη του την πλειοψηφία των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών οργανώσεων, εργατικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αγροτικών οργανώσεων, Τουρκοκυπριακών οργανώσεων, εθνικών μειονοτήτων, και πολλών άλλων οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και ζητημάτων που αφορούν γενικά τα δικαιώματα των νέων.

Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους, είναι μια Ευρωπαϊκή διαδικασία που στοχεύει στο να φέρει κοντά τους νέους με τους φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε να συζητούν και να καταλήγουν μαζί σε συμπεράσματα πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

•Συντονίζει την εκτέλεση του «Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης της Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους».

• Σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται προγράμματα νεολαίας (Erasmus+, άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και δράσεις, ή προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου) για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

• Εκπροσωπεί το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό είναι συνεπώς προαπαιτούμενη)

• Ταξιδεύει συχνά σε αστικές και αγροτικές περιοχές ολόκληρης της Κύπρου για υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους, αλλά και άλλων προγραμμάτων του Συ.Ν.Κ.

• Παρακολουθεί και αναφέρει τις τάσεις της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο και την ΕΕ σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας κ.ο.κ.).

• Παρακολουθεί και αναφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις πολιτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους νέους.

• Διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην εξέλιξη των πολιτικών στην ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους.

• Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των φορέων του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.).

• Μεταφέρει τις συμβουλές πολιτικής από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας προς τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.

• Διατηρεί τακτικές επαφές με τους διάφορους φορείς του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών μελών των του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, των Μελών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα πολιτικής για τη νεολαία.

• Διοργανώνει, διεξάγει και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και προγράμματα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους .

• Συμβάλλει στην οργάνωση των δραστηριοτήτων και του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους με τους νέους της χώρας μας.

• Διεξάγει έρευνα και σχέδια εκθέσεων για το Συ.Ν.Κ.

• Κάνει δημοσιεύσεις αναφορικά με το Συ.Ν.Κ.

• Συντάσσει ενημερωτικά δελτία/ άρθρα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους .

• Έχει διαθεσιμότητα να εργαστεί σε ένα πρόγραμμα ευέλικτων ωρών εργασίας.

• Διεκπεραιώνει τυχόν άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν να του/της ανατεθούν και αφορούν το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα σπουδών – ελάχιστο ισοδύναμο πτυχίου με βαθμό αποφοίτησης «Καλώς» του Ηνωμένου Βασιλείου (2:2).

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα από αναγνωρισμένο ίδρυμα σε σχετικό τομέα σπουδών, που αποκτάται μετά από τουλάχιστον ένα έτος σπουδών, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδειχτικό θα ζητηθεί από τους υποψήφιους για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).

• Πολύ καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδειχτικό  θα ζητηθεί από τους υποψήφιους για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).

• Πολύ καλή γνώση των γλωσσών της ΕΕ ή / και της τουρκικής – γραπτή και προφορική – θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα (σχετικό αποδειχτικό θα ζητηθεί από τους υποψήφιους για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).

• Ένας χρόνος εμπειρίας στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελεί κύρια προϋπόθεση. Η πρόσθετη εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Τυχόν πείρα στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Η εμπειρία σε οργανώσεις νεολαίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Εξαιρετική γνώση των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (MS Office).

ΑΙΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

A.       Βιογραφικό σημείωμα

B.       Συνοδευτική επιστολή στη οποία θα εκφράζεται το ενδιαφέρον και την καταλληλόλητα τους για τη θεωρούμενη θέση.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cyc.org.cy το αργότερο μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2019 (23:59 – τοπική ώρα Κύπρου).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που υποβάλλονται συνήθως, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προσωπικές συνεντεύξεις. Οι ημερομηνίες των προφορικών συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι κανένας υποψήφιος ή υπάλληλος, δεν λαμβάνει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, εθνικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, ευθυνών φροντίδας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας.