Πρόγραμμα SMART-Y

  • Ιούλιος 1, 2021
1024 576 Cyprus Youth Council

Την 1η Ιουλίου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα “SMART-Y” (Βασική Δράση 3- Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής – Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί) μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το SMART-Y έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων νεολαίας που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. με στόχο να κινητοποιήσουν, διασυνδέσουν και ενδυναμώσουν νέους (ηλικίας 18-30 ετών), προς τη συν-δημιουργία Ευρωπαϊκών “Smart Villages”. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή προς την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στόχου Νεολαίας 10: Πράσινη Βιώσιμη Ευρώπη.

H ιδέα των Smart Villages αποτελεί μία καινοτομία στην Ευρώπη, η οποία έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών σε διεθνές αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα “Smart Villages” μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των στόχων της   Ε.Ε. για Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία αλλά και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συνδέοντας παράλληλα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, καθώς και τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των νέων, το πρόγραμμα “SMART-Y” θα επιτρέψει στους νέους από αγροτικές περιοχές να επαναξιολογήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία στόχο έχει να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει τους νέους, ώστε να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινότητες γύρω από συγκεκριμένες θεματικές όπως η παροχή αποκεντρωμένων πράσινων υπηρεσιών, η αξιοποίηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για δημιουργία ψηφιακών κοινωνιών μηδενικών εκπομπών, και η καινοτομία για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Πέραν της συνολικής συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, έχει αναλάβει το συντονισμό της στρατηγικής προώθησης του προγράμματος, διάδοσης πληροφοριών και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Κοινοπραξία:

Active Women Association (AWA) – Poland

Centro italiano per l’apprendimento Permanente (CIAPE) – Italy

STEP Inštitut, zavod za psihologijo dela in podjetništvo (STEP) – Slovenia

Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci (AELV) – Spain

Asociatia GEYC – Romania

United Societies of Balkans (USB) – Greece

Innovative Education Centre (IEC) – Austria

Youthfully Yours – Slovakia

Volda University College (VUC) – Norway

Cyprus Youth Council

 

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματα του προγράμματος!