Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για ομάδα εκπαιδευτών

  • Φεβρουάριος 28, 2020
1024 768 Cyprus Youth Council

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις θέσεις της Ομάδας Εκπαιδευτών του Συ.Ν.Κ.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 02 Μαρτίου, 23:59.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εδώ μέχρι την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων πιθανόν να κληθείτε για προσωπική συνάντηση.

Η Ομάδα Εκπαιδευτών του Συ.Ν.Κ. αποτελείται από εκπαιδευτές νεολαίας (youth trainers) οι οποίοι προέρχονται κυρίως από οργανώσεις-μέλη του, χωρίς να αποκλείεται εκ των προτέρων η συμμετοχή άλλων έμπειρων εκπαιδευτρών/τριών.

Η Ομάδα είναι καταρτισμένη στην εφαρμογή Μη Τυπικής Εκπαίδευση/ Μάθησης (ΜτΜ) που αξιοποιείται στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Νεολαίας (Μ.Κ.Ο.Ν.). Οι εκπαιδευτές ασχολούνται με θέματα όπως: η κοινωνική ενσωμάτωση, η ενεργός πολιτότητα, η διαφορετικότητα, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός, η παγκόσμια εκπαίδευση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ηγεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, το περιβάλλον, η αειφόρος ανάπτυξη, η διαπολιτισμικότητα, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, η ενδυνάμωση των νέων, η συμμετοχή των νέων, τα δικαιώματα των νέων, η ανεργία, η πολιτική για την νεολαία κι οτιδήποτε άλλο αφορά την νεολαία.

1. Τι κάνει η Ομάδα Εκπαιδευτών:

· Διοργανώνει εκπαιδεύσεις σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη νεολαία.

· Συντονίζει (facilitates) δράσεις σεμινάρια και συνέδρια για νέους.

· Προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα νεολαίας, που βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των μελών της.

· Στηρίζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών για την εκπαίδευση των νέων στην Κύπρο.

· Συμβάλλει στην προώθηση και αναγνώριση της ΜτΜ στην Κύπρο.

2. Ο/Η ιδανικός/ή εκπαιδευτής/ρια έχει τα πιο κάτω προσόντα:

· Αποδεδειγμένη ενεργή δράση στην εργασία νεολαίας (youth work) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

· Έχει διοργανώσει τουλάχιστον μία (1) δράση για νέους ως εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ή/και συντονιστής/συντονίστρια.

· Έμπειρία σε μεθόδους Μη Τυπικής Εκπαίδευσης/Μάθησης.

· Γνώση των κύριων πολιτικών για τη νεολαία, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

· Διάθεση να στηρίξει το Συ.Ν.Κ. και τις οργανώσεις-μέλη του στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

· Διακατέχεται από πνεύμα εθελοντισμού και συνεπώς είναι διατεθειμένος/η να προσφέρει, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ περιορισμένοι ή και ανύπαρκτοι πόροι.

· Η προηγούμενη συμμετοχή του/ της σε εκπαίδευση για εκπαιδευτές νεολαίας, από αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. SALTO-YOUTH Training & Co-operation Resource Centre, Council of Europe Youth Department, European Youth Forum, Διεθνείς M.K.O. Νεολαίας) θα θεωρείται επιπλέον προσόν.

Για απορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ αποταθείτε:

Μαργαρίτα Καψού,

Εκτελεστική Γραμματέας Συ.Ν.Κ. 22878316/99081053, info@cyc.org.cy