Οι επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στην Ευρώπη

  • Ιούνιος 18, 2020
598 702 Cyprus Youth Council

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε έκθεση σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις που θα φέρει.

Αναφέρει ότι μέχρι το 2070 το 30.3% του πληθυσμού αναμένεται να αποτελείται από άτομα άνω των 65 ετών και το 13.2% από άτομα άνω των 80 ετών. Αυτό θα επηρεάσει τομείς όπως η οικονομία και η υγεία, αφού θα μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία κατά 40 εκατομμύρια.

θα επιβαρυνθούν τα συστήματα υγείας λόγω του ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών προχωρημένης ηλικίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έκθεση, η συρρίκνωση του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία μεγεθύνει την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς εργασίας της Ευρώπης, έτσι η Επιτροπή εισηγείται να παρθούν μέτρα για επιτευχθούν τα πιο κάτω:

  • Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών.
  • Περαιτέρω προσέλκυση ηλικιωμένων για εργασία.
  • Επένδυση σε άτομα με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης.
  • Προσέγγιση ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα.
  • Άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε άτομα με αναπηρίες.
  • Πιο περιεκτική αγορά εργασίας καταπολεμώντας τις διακρίσεις.

Επίσης, προτείνει αύξηση της παραγωγικότητας μέσω:

  • Μετάβασης σε μια ψηφιακή και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
  • Αυτοματοποίησης της τεχνολογίας.
  • Ενός υψηλά καταρτισμένου, εκπαιδευμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού.