Γραμματέας Οικονομικών | Αλέξανδρος Αποστόλου

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Αλέξανδρος Αποστόλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Από τα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε ενεργός με τα κοινά καθώς διετέλεσε μέλος στα συμβούλια του τμήματος του σε όλα τα χρόνια φοίτησης του. Υπηρετεί την ΣΕΚ από το 2018 όταν και προσελήφθη από το εργατικό κέντρο Λεμεσού, και εργάζεται στο σωματείο Βιομηχανικών.  Αναπόσπαστο κομμάτι της δουλείας του είναι η διαπραγμάτευση και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων με στόχο την βελτίωση και κωδικοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της ΣΕΚ. Από τον Οκτώβριο  του 2019 κατέχει την θέση του Επαρχιακού Γραμματέα  Λεμεσού του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ.  Στόχος του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ είναι η μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Εργαζόμενη Νεολαία και η κατοχύρωση της θέσης της εντός του κοινωνικού συνόλου με την ενεργό συμμετοχή της στις συνδικαλιστικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες της ΣΕΚ. Πιστεύει ότι η εμπειρία του από τα εργασιακά που αποτελεί μόνιμη ανησυχία των νέων, καθώς και ο ρόλος και η δραστηριότητα του σε θέματα νεολαίας  μπορούν να προσφέρουν ένα ακόμα λιθαράκι στην ανάπτυξη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.