Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστή/Ελεγκτή στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

 • Σεπτέμβριος 28, 2016
991 347 Cyprus Youth Council

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την αγορά υπηρεσιώνλογιστή/ελεγκτήστο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών λογιστή/ελεγκτή για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Σύμβαση θα υπογραφεί με ένα μόνο δικαιούχο.
 3. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου που εδρεύει στην Λεωφόρο Μακαρίου Γ αρ.1, Μέγαρο Μιτσή 3, 2ος όροφος, γραφείο 210, 1065 Λευκωσία.
 4. Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Νικόλας Χριστοφή. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cyc.org.cy, ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22878317,μέχρι τις 10/10/2016 και ώρα 12:00, με την ένδειξη Διαγωνισμός για τη Παροχή Υπηρεσιών Λογιστή/Ελεγκτή.
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο

 1. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών λογιστή/ελεγκτή στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Ανώτατο ποσό προσφοράς είναι τα χίλια οκτακόσια ευρώ. Οποιαδήποτε προσφορά πάνω από αυτό το ποσό δεν θα ληφθεί καν υπόψη.

Αναλυτικάοι υπηρεσίες που θα κληθεί να παρέχει ο ανάδοχος είναι:

Λογιστικά

–    Τήρηση λογιστικών

–    Ετοιμασία payroll

–    Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ελεγκτικά

–    Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων

–    Ετοιμασία και υποβολή δήλωσης εισοδήματος

–    Ετοιμασία και υποβολή δήλωσης εργοδότη

–    Ετοιμασία και υποβολή Ετήσιας έκθεσης στον Έφορο εταιρειών

Καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτείται να παρέχεται από λογιστή/ελεγκτή ή/και

οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εμπίπτει στα καθήκοντα του λογιστή/ελεγκτή όπως

καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, τους εκάστοτε Κανονισμούς,

τα εγκεκριμένα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οδηγίες καθώς και τις απαιτήσεις

λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι το γραφείο του αναδόχου.

Έναρξη και Διάρκεια Εκτέλεσης

 1. Η διάρκεια εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με τη δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα δώδεκα μηνών με τους ίδιους όρους.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην εντός των όρων και των προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού προσφορά που εμφανίζει τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που περιγράφεται παρακάτω.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, άτομα ή εταιρείες οι οποίες στο παρελθόν δεν διεκπεραίωσαν με επιτυχία τις Συμβάσεις τους με τον Οργανισμό.

5.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:

α.   να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

β.   να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις

γ.  να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις

δ.  να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου

ε.  να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή

στ.  να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών.

 1. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων ή εταιρεία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη τους.

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ), να έχουν ανανεωμένο σε ισχύ πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ, να κατέχουν πιστοποιητικό εταιρείας για διεξαγωγή ελέγχου ως «Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές» έχων τα στοιχεία τους στο Μητρώο Νόμιμων Ελεγκτών στη Δημοκρατία και σε κάθε περίπτωση να πληρούν τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και Κανονισμούς.

Νοείται ότι αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν και να πιστοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Στοιχεία Προσφορων

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε δύο (2) ημέρες και σε περίπτωση άρνησής τους να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Υποβολή Προσφοράς για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του Αντικειμένου της Σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Χρόνος και Τόπος Υποβολής

 1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2016και ώρα 12:00.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου Γ αρ. 1, Μέγαρο Μιτσή 3, 2ος όροφος, γραφείο 210, 1065 Λευκωσίαή μέσω email στο info@cyc.org.cy ή με φαξ στο 22878317.
 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προσφορές που υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών στο email ή το φαξ, μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Επίσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν των προαναφερόμενων.

Τρόπος Σύνταξης

 1. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.
 2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
 • Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Ο τίτλος του διαγωνισμού
 • Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα.
 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

Περιεχόμενα Προσφοράς

 1. Η προσφορά αποτελείται από έναν μόνο ενιαίο φάκελο(σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής zipfile) στον οποίο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία:

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής αφορούν στα νομιμοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά και συγκεκριμένα απαρτίζονται από:

 1. Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής, από τα ακόλουθα στοιχεία:

α.   Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του.

β.   Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγμα της οποίας (Έντυπο 1) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού.

 1. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ) και αποδεικτικό ανανεωμένης συνδρομής μέλους.

(β) Ανανεωμένο σε ισχύ πιστοποιητικόάσκησης λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, όπως εκδίδεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου(ΣΕΛΚ).

(γ) Πιστοποιητικό εταιρείας για διεξαγωγή ελέγχου ως «Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές» έχων τα στοιχεία τους στο Μητρώο Νόμιμων Ελεγκτών στη Δημοκρατία.

(δ) Λοιπά δικαιολογητικάπου αποδεικνύουν από την πλευρά του Προσφέροντα ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης ή/και ενισχυτικά της προσφοράς του.

 

Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος αποτύχει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικάή δεν τα υποβάλει έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, η προσφορά θα θεωρηθεί άκυρη.

Νοείται ότι αυτά τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ανανεώνονται και να είναι σε ισχύ, να εξασφαλίζονται και να υποβάλλονται στοΣυμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

 1. Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα.
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη συμπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, να τα συμπληρώσουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η οποία έπρεπε να δοθεί με την Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συμπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτή.

Β. Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 2) που περιλαμβάνεται στο Συνημμένο Προσάρτημα της παρούσας Πρόσκλησης

Γ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Προσφέροντος. Η Οικονομική προσφορά του Προσφέροντος περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, η οποία διατυπώνεται σε Ευρώκαι συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 3) του Προσαρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης. Οι τιμές θα δίνονται με Φ.Π.Α. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασμούς και φόρους. Οι προσφερόμενες τιμές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται από τυχόν αυξομειώσεις των προαναφερόμενων φόρων, δασμών ή/και εισφορών. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η προσφορά, σε τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποσφράγιση Προσφορών

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, κατά το δυνατόν σύντομα μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 2. Με την έναρξη της διαδικασίας αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και οι προσφορές αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.

Έλεγχος Δικαιώματος και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

 1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα του δικαιώματος και προϋποθέσεων συμμετοχής.
 2. Απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν πληρούν το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας Πρόσκλησης.
 3. Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώματος και των προϋποθέσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση δεν συνεχίζεται.

 Αξιολόγηση Προσφορών

 1. Για τις προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών.
 2. Ανάδοχος της Σύμβασης ανακηρύσσεται ο Προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή στην Οικονομική του προσφορά.
 3. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Προσφέροντες, κατά το στάδιο αξιολόγησης των Οικονομικών τους προσφορών, βρεθεί ότι έχουν υποβάλει την ίδια οικονομική προσφορά η οποία αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων των Οικονομικών προσφορών που αξιολογούνται, τότε η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης, στην παρουσία των Προσφερόντων.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεση Σύμβασης

 1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αρμόδιου Οργάνου ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή.
 2. Στον Υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται έγγραφη σχετική ειδοποίηση.

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμού

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους Οικονομικούς Φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας

 1. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας.
 2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για υπογραφή της συμφωνίας, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναθέσει τη Σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά, σύμφωνα με την κατάταξη  πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως.
 3. Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία.

Τα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε πιο κάτω:

2_Entypo Ypovolis TehnikisProsforas

3_Oikonomiki Prosfora

1_Pistopoiisi-Prosopikis-katastasis (1)