Αξιολόγηση της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στην ΕΕ

  • Σεπτέμβριος 22, 2016
660 340 Cyprus Youth Council

Πες την γνώμη σου! Απάντησε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στην ΕΕ.

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή των απόψεων των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μέσα από την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Νεολαίας της ΕΕ και της σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα θέλαμε επίσης να ακούσουμε τις απόψεις του κοινού σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο μέλλον.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των μελλοντικών μέτρων της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία.

Θα δημοσιεύσουμε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, στην οποία θα συνοψιστούν οι απόψεις που εκφράστηκαν και θα προταθούν μελλοντικές ενέργειες.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2016. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016