Μαργαρίτα Γκριτζέλα | Ομάδα Εκπαιδευτων

img_20180204_221940

Ονοματεπώνυμο:  Μαργαρίτα Γκριτζέλα

Ηλ.Διεύθυνσηmarggrit@gmail.com

FIELDS OF EXPERTISE & INTEREST:

● Health – Global health – Mental Health
● Peacebuilding & Human Rights
● Environment and Sustainability

EXPERIENCE:

As a student I have been working with young people initiatives through the Universtity of Cyprus Student Clubs
serving in their Coordination Committee in 2015-2016, and through the Cyprus Medical Students’ Association
(CyMSA) organising campaigns around physical, mental and sexual health as well as ethics and rights. I have been
certified as a non-formal education Trainer by the IFMSA with focus area in Human Rights and Peace Issues in
December 2016. Since, I have delivered various non-formal education sessions, as well as a Training of new Human
Rights Trainers’ in November 2017. My main working age group has been young people 18-35.

Ως φοιτήτρια έχω δουλέψει με πρωτοβουλίες νέων μέσα από τους Ομίλους του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου
διετέλεσα στη Συντονιστική Επιτροπή το 2015-2016 και μέσα από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής
(CyMSA) οργανώνοντας εκστρατείες γύρω από τη Σωματική, Ψυχική, Σεξουαλική υγεία αλλά και θέματα Ηθικής και
Δικαιωμάτων. Πιστοποιήθηκα ως εκπαιδεύτρια Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από την IFMSA με εστίαση στον τομέα των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης το Δεκέμβριο του 2016. Έκτοτε, έχω παραδώσει ποικιλία εργαστηρίων Μη
Τυπικής Εκπαίδευσης, καθώς και μία Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο 2017. Η
κύρια ηλικιακή ομάδα εμπειρίας μου είναι οι νέοι 18-35 ετών.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Margarita, a Medical Student in the University of Cyprus, is characterised by endless interest for the phenomena of
life, for human nature and every interaction around them. Apart form her studies she has been a founding Member of
the Cyprus Medical Students’ Association, where she now holds the position of National Officer on Human Rights and
Peace. She takes action as trainer or not in various activities with the vision of a world where young people develop
impactful initiatives for enhanced health, equity, respect and understanding. At the same time, she values
volunteerism in a broader sense, as health and wellness are complex phenomena which demand physical, mental,
social and environmental balance. Finally she loves Music, Dancing and Theatre which she tries to use as means of
self exploration but also as messengers for positive change.

Η Μαργαρίτα, φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χαρακτηρίζεται από ανεξάντλητο ενδιαφέρον για τα
φαινόμενα της ζωής, τον άνθρωπο, τη φύση του και όλες τις αλληλεπιδράσεις του. Πέραν των σπουδών της έχει
υπάρξει Ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Φοιτητών Ιατρικής το 2014, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του
Εθνικού Υπεύθυνου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης. Δραστηριοποιείται ως εκπαιδεύτρια και μη σε πληθώρα
δράσεων με όραμα έναν κόσμο όπου οι νέοι αναπτύσσουν πρωτοβουλία για περισσότερη υγεία, ισότητα, σεβασμό
και κατανόηση. Παράλληλα ασχολείται ευρύτερα με τον εθελοντισμό καθώς πιστεύει πως η υγεία και η ευεξία
αποτελούν σύνθετα φαινόμενα που απαιτούν σωματική, ψυχική, κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία. Αγάπη της
αποτελούν και η Μουσική, ο Χορός και το Θέατρο που επίσης προσπαθεί να χρησιμοποιεί ως μέσα για προσωπική
εξερεύνηση αλλά και ως μηνυματοδότες για συλλογική αλλαγή.

ΓΛΩΣΣΕΣ | WORKING LANGUAGES

Ελληνικά / Greek,  Αγγλικά / English, Γαλλικά /French / Français

MY MOTTO

“When ‘I’ is replaced by ‘we’, even illness becomes wellness!”