Ευρωπαϊκός Χάρτης Πληροφοριών για τη Νεολαία | ERYICA

  • Οκτώβριος 15, 2018
capture
1024 266 Cyprus Youth Council

Υιοθετήθηκε στην πόλη Cascais (Πορτογαλία) στις 27 Απριλίου 2018 από την 29η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (ERYICA)

Προοίμιο

Ζούμε σε πολύπλοκες, ψηφιοποιημένες κοινωνίες και σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο που προσφέρει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η δυνατότητα ανάλυσης και χρήσης πληροφοριών είναι ολοένα και πιο σημαντική για τους νέους στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η ενημέρωση των νέων τους βοηθά στην επίτευξη των προσδοκιών τους και προωθεί τη συμμετοχή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τρόπους που διευρύνουν τις επιλογές που προσφέρονται στους νέους και που προάγουν την αυτονομία και την ενδυνάμωσή τους. Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών συνεπάγεται το δικαίωμα όλων των νέων να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες, αντικειμενικές, κατανοητές και αξιόπιστες πληροφορίες για όλα τα ερωτήματα και τις ανάγκες τους. Αυτό το δικαίωμα στην πληροφόρηση έχει αναγνωριστεί στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και στις συστάσεις αριθ. (90) 7, CM / Rec (2010) 8 και CM / Rec (2016) 7 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους νέους και την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί επίσης τη βάση για δραστηριότητες ενημέρωσης των νέων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πληροφόρηση για τη νεολαία καλύπτει όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους και μπορεί να περιλαμβάνει ένα φάσμα δραστηριοτήτων: ενημέρωση, παροχή συμβουλών, υποστήριξη, καθοδήγηση, κατάρτιση, δικτύωση και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου να εμπλακούν και να ενδυναμώσουν τους νέους. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να παρέχονται από κέντρα πληροφόρησης για τη νεολαία ή μέσω υπηρεσιών πληροφόρησης για τη νεολαία σε άλλες δομές και περιβάλλοντα. Οι αρχές αυτού του Χάρτη προορίζονται να εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές γενικής ενημέρωσης των νέων. Αποτελούν τη βάση για ελάχιστα πρότυπα και μέτρα ποιότητας που θα πρέπει να θεσπιστούν σε κάθε χώρα ως στοιχεία μιας συνολικής, χρηματοδοτούμενης, συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης για την ενημέρωση των νέων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη νεολαία.

Βασικες αρχες

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

1.1 Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις, παρέχουν μια επισκόπηση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών και βασίζονται σε πλουραλιστικές και επαληθευμένες πηγές.
1.2 Οι πληροφορίες που προσφέρονται είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε θρησκευτική, πολιτική, ιδεολογική ή εμπορική επιρροή.
1.3 Οι πηγές χρηματοδότησης των πληροφοριών για τους νέους δεν θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις αρχές του Χάρτη.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

2.1 Οι υπηρεσίες πληροφόρησης των νέων εξασφαλίζουν την ισότητα πρόσβασης.
2.2 Τα κέντρα πληροφόρησης και οι υπηρεσίες των νέων είναι εύκολα προσβάσιμα, ελκυστικά και ορατά στους νέους.
2.3 Οι πληροφορίες είναι κατανοητές για τους νέους.

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

3.1 Οι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι ανοικτές σε όλους τους νέους χωρίς καμία μορφή διάκρισης.
3.2 Τα κέντρα πληροφόρησης είναι δωρεάν για όλους τους νέους.
3.3 Τα κέντρα πληροφόρησης προσπαθούν να προσεγγίσουν όλους τους νέους με τρόπους που είναι αποτελεσματικοί και κατάλληλοι για διαφορετικές ομάδες και ανάγκες.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

4.1 Τα κέντρα πληροφόρησης βασίζονται στις ανάγκες των νέων.
4.2 Οι διαθέσιμες πληροφορίες καλύπτουν όλα τα θέματα που έχουν σημασία για τους νέους.
4.3 Κάθε χρήστης σέβεται ως άτομο και η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι εξατομικευμένη με τρόπους που είναι αποτελεσματικοί και κατάλληλοι.
4.4 Οι δομές πληροφόρησης για τη νεολαία διαθέτουν αρκετούς ανθρώπινους πόρους για να εξασφαλίσουν εξατομικευμένη υποστήριξη και υπηρεσίες.

5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

5.1 Τα κέντρα πληροφόρησης ενδυναμώνουν τους νέους και ενισχύουν την αυτονομία τους.
5.2 Τα κέντρα πληροφόρησης παρέχουν στους νέους δεξιότητες στον τομέα της πληροφόρησης και των μέσων πληροφόρησης ώστε να ενεργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα
5.3 Τα κέντρα πληροφόρησης προωθούν την ενεργό συμμετοχή και συμμετοχή των πολιτών.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6.1 Οι νέοι συμμετέχουν στην παραγωγή, τη διάδοση και την αξιολόγηση των πληροφοριών για τη νεολαία, σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές μορφές.
6.2 Τα κέντρα πληροφόρησης προσφέρουν πλατφόρμες για δραστηριότητες peer to peer.
6.3 Οι νέοι ενθαρρύνονται να δώσουν ανατροφοδότηση ως ολοκληρωμένο μέρος της συνεχιζόμενης ανάπτυξης υπηρεσιών πληροφόρησης για τη νεολαία.

7. ΗΘΙΚΗ

7.1 Τα κέντρα πληροφόρησης σέβονται το δικαίωμα των νέων να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία. Παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους νέους.
7.2 Τα κριτήρια επιλογής των πληροφοριών δημοσιοποιούνται και κατανοούνται. Ο συγγραφέας και ο σκοπός των πληροφοριών είναι σαφείς και ορατοί.
7.3 Όλες οι πληροφορίες που παράγονται ή διαδίδονται είναι ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες και επαληθευμένες.

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

8.1 Τα κέντρα πληροφόρησης παρέχονται με επαγγελματικό τρόπο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
8.2 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενημέρωσης των νέων έχουν δεξιότητες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορικής.
8.3 Τα κέντρα πληροφόρησης συνεργάζονται με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τον προσδιορισμό των αναγκών, την αναζήτηση συνεργιών, την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και την προβολή των πληροφοριών για τη νεολαία.
8.4 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφόρησης για τη νεολαία συνεργάζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις.
8.5 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενημέρωσης των νέων εξασφαλίζουν ότι οι νέοι έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες που τους απευθύνονται.

9. ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

9.1 Τα κέντρα πληροφόρησης είναι καινοτόμα στην επιλογή στρατηγικών, μεθόδων και εργαλείων για την προσέγγιση των νέων.
9.2 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενημέρωσης των νέων γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις, τους σχετικούς νόμους και ενημερώνονται για τις τάσεις των νέων.
9.3 Οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφόρησης των νέων είναι ενεργοί παίκτες στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και της πληροφορίας για να εξασφαλίσουν την ορατότητα των ποιοτικών πληροφοριών για τους νέους.

Κατέβασε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Πληροφοριών για τη Νεολαία ΕΔΩ: